Aktier

Hur fungerar aktier?

Aktier och aktiehandel kan kännas som en djungel av komplicerade ord och begrepp när man först börjar läsa på om och funderar på att investera sina pengar i aktier. Jag minns själv när jag började med aktier och diskuterade med arbetskollegor om olika aktier och värderingar. Jag har lärt mig mycket sedan jag började och har nu koll på det mesta vad gäller aktiehandel och därför tänkte jag dela med mig av mina kunskaper och besvara på vanliga frågor.

Vad är en aktie?

En aktie är ett värdepapper som representerar en ägarandel i ett privat eller publikt aktiebolag. Aktier berättigar ägaren till att ta del av bolagets tillgångar och vinster i proportion till hur mycket aktier man äger samt ger aktieägaren rösträtt på bolagets årsstämmor. Aktier är ett bevis på att du äger en del av företaget och motsvarar en kapitalinsats som på så sätt bidrar till att finansiera ett bolags aktiekapital vilket möjliggör tillväxt och utveckling.

Vad avgör priset på en aktie?

Priset på aktierna i ett bolag fastställer bolagets marknadsvärde och representerar ett mellan köpare och säljare överenskommet pris som avgörs av vad aktien anses vara värd baserat på bolagets resultat, förväntningar och storlek. Priset någon betalade för den senast sålda aktien blir det aktuella aktiepriset. Kort sagt kan man säga att priset på en aktie avgörs av utbud och efterfrågan, då en en akties pris går upp vid hög efterfrågan och lågt utbud i och med att det finns fler som vill köpa än som vill sälja. Vid hög efterfrågan och lågt utbud kan de som äger aktien sälja den till ett högre och högre pris vilket pressar upp aktiepriset.

Var köper man aktier?

Aktier köper man antingen på en börs (marknadsplats för aktier) oftast via en bank och nätmäklare eller privat i ett onoterat bolag (ett aktiebolag som inte är listat på börsen). Aktier i onoterade bolag handlar du lättast via en handelstjänst som Pareto securities eller genom att kontakta bolaget du vill investera i. Du som privatperson kan inte köpa aktier som är listade på en börs själv, utan behöver en nätmäklare som gör transaktionerna åt dig via din bank. Det enklaste sättet att köpa aktier på är genom en nätbank som avanza eller nordnet.

Jag har handlat mina aktier och andra värdepapper på avanza i flera år, vilket enligt mig är Sveriges bästa bank för aktiehandel med det bredaste utbudet och lägsta avgifterna.

Aktier åldersgräns

Åldersgräns för handel med aktier, får du under 18 år köpa aktier?

Du som är minderårig, alltså under 18 år, får köpa och sälja aktier via de flesta banker i Sverige genom att öppna ett konto tillsammans med dina föräldrar eller förmyndare som har ansvaret för och full insyn i kontot fram till den dagen du fyllt 18 år. För att kunna öppna ett konto tillsammans med dina föräldrar behöver de skriva på ett avtal och godkänna kontot. Detta är vad som gäller för dig som är minderårig och vill starta ett sparkonto och börja handla aktier på dessa banker:

  • På avanza, nordnet, handelsbanken, swedbank, nordea och SEB får du som minderårig (under 18 år) öppna ett konto och handla aktier efter godkännande av vårdnadshavare, som då har fullt ansvar och insyn i ditt sparkonto.

Olika typer av aktier

Det finns fem vanliga typer eller slag av aktier, dessa är: stamaktier (som är indelade i A-aktier, b-aktier, c-aktier och d-aktier) och preferensaktier. Varje aktiebolag bestämmer själva vad varje aktietyp ska innebära, detta är vad som vanligtvis skiljer aktietyperna åt:

  • A-aktier är en typ av stamaktie som ger dig som ägare en rösträtt i bolaget per aktie.
  • B-aktier är en typ av stamaktie som ger dig som ägare en tiondels rösträtt i bolaget per aktie.
  • C-aktier är en typ av stamaktie som likt b-aktier ger dig som ägare färre röster per aktie. Röstkraften per c-aktie skiljer sig åt från bolag till bolag.
  • D-aktier är en typ av stamaktie som har hög och fast aktieutdelning.
  • Preferensaktier är en typ av aktie som ger dig som ägare företrädesrätt till utdelning, vilket innebär att du har rätt till utdelning före ägare av stamaktier. Preferensaktier har ofta en förutbestämd fast utdelning till skillnad från stamaktier.

Skillnaden på en a-aktie och b-aktie är rösträtten i bolaget, där en a-aktie motsvarar en rösträtt medan en b-aktie motsvarar en tiondels rösträtt. Detta betyder att tio b-aktier ger samma inflytande med rösträtten som en a-aktie. A och b-aktier finns för att kunna ge köpare möjlighet att värdesätta rösträtt eller inte. En ägare som vill kunna påverka ett bolags beslut vill köpa a-aktier för att få ut största möjliga inflytande av aktierna, medan en vanlig småsparare är ute efter avkastningen och inte inflytandet i bolaget är det vanligast med b-aktier. Eftersom de flesta inte prioriterar de röststarka a-aktierna, blir handelsvolymen ofta mindre i a-aktierna än i b-aktierna vilket ibland leder till olika prissättningar. Så länge du inte prioriterar rösträtt ska du oftast välja b-aktien, eller den aktietypen som är billigast.

Hur värderar man en aktie?

Man värderar aktier genom olika nyckeltal där det vanligaste är P/E-talet (price/earnings). Med nyckeltal mäter man olika faktorer som vinst, omsättning och tillväxt och ställer de i relation till varandra för att på ett konkret sätt kunna värdera en aktie och ett bolag. Aktievärdering har fyra grund nyckeltal – price-to-book (P/B) ratio, price-to-earnings (P/E) ratio, price-to-earnings-growth (PEG) ratio och direktavkastning som investerare använder för att bryta ner en akties värde. Nyckeltal är kraftiga och användbara verktyg som hjälper dig att sammanfatta hälsan på ett bolag.

De 5 vanligaste verktygen för aktievärdering:

Price-To-Book (P/B) ratio

Nyckeltalet P/B representerar värdet på ett företag om det skulle säljas idag med den nuvarande omsättningen och vinsterna. Price-to-book jämför priset på aktien med det bokförda värdet av bolaget vilket motsvarar bolagets tillgångar minus skulder och räknar inte med framtida förväntningar om bolagets prestationer och vinster. P/B talet är bra att använda på bolag i mogna branscher där vinsttillväxten inte är speciellt hög och där det stora värdet istället ligger i bolagets tillgångar. Det bokförda värdet inkluderar vanligtvis utrustning, fastigheter, mark och övrigt som kan säljas. Ett lågt P/B tal är en mindre riskfylld investering än ett högt P/B tal förutsatt att bedömningen av bolagets tillgångar minus skulder stämmer överens med verkligheten. Det kan givetvis vara svårt att få fram det exakta värdet på alla tillgångar i bolaget som fastigheter och fordon då dessa kan gå upp och ner i värde.

Price-To-Earnings (P/E) ratio

P/E talet värdesätter ett bolag baserat på hur många gånger årsvinsten en aktie kostar genom att att dividera priset per aktie med vinsten per aktie. Price-to-earnings använder man främst för att värdera bolag som förväntas ha en hög vinsttillväxt, där ett högt p/e tal motsvarar höga förväntningar på ökad vinsttillväxt och låga förväntningar motsvarar ett lågt p/e tal. Ett bolag kan ha ett högt p/e tal så länge förväntningarna på vinsttillväxt är fortsatt höga. Om bolaget slutar leverera hög tillväxt sjunker p/e talet. Ett p/e tal motsvarar den tid i år det tar för dig att få 100% avkastning på din investering i utdelning, baserat på bolagets aktuella vinst per aktie. Låga p/e tal betraktas vanligtvis som billiga medan höga p/e tal betraktas som dyra då förväntningarna på bolaget är större. P/e talet är endast relevant för bolag som värderas utifrån vinst och tillväxt och inte för tillgångar.

Price-To-Earnings Growth (PEG) ratio

PEG talet används som ett mer övergripande och komplett värderingsverktyg än p/e talet eftersom man utöver priset per aktie och vinsten per aktie även inkluderar bolagets historiska vinsttillväxt. PEG talet räknar man ut genom att dividera P/E talet med vinsttillväxten per aktie vilket ger en bild av hur bolaget är värderat baserat på den historiska tillväxttakten.

Direktavkastning

Genom att dividera ett bolags årliga utdelning med priset per aktie får du direktavkastningen, vilket i procent visar avkastningen på din investering oavsett om aktiepriset går ner. Direktavkastning är en trygghet för många investerare eftersom bolag med utdelning är pliktiga att dela ut delar av vinsten till aktieägarna.

Price-To-Sales (P/S) ratio

Nyckeltalet P/S värderar ett bolag genom att sätta priset per aktie i relation till bolagets omsättning per aktie. En hög omsättning i relation till aktiepris ger ett lägre P/S tal vilket vanligtvis betyder att en aktie är mer köpvärd. Om P/S talet är högt betyder det att aktiepriset är högt i relation till omsättningen per aktie vilket ofta tyder på att marknaden har höga förväntningar på bolagets framtida omsättning.

P/E, P/B, PEG, P/S och direktavkastning är alla för smala för att använda själva vid värdering av ett bolag. En bra och realistisk värdering av ett bolag får du genom att kombinera många olika nyckeltal med varandra för att kunna räkna med alla faktorer som påverkar värdet och göra en bedömning.

Hur mycket kan en aktie gå ner?

En aktie kan som mest gå ner 100% och bli värdelös om aktiebolaget går i konkurs. Du kan inte förlora mer pengar än din initiala investering och bli skuldsatt.

Hur mycket kan en aktie gå upp?

En aktie kan i teorin stiga till oändligheten så länge någon är villig att fortsätta köpa aktien till en högre kurs. Apple som idag är världens största och högst värderade bolag har stigit med nästan 100 000 % sedan börsnoteringen 1998, det innebär att aktier för 1000 kronor i apple 1998 idag är värda 1 000 000 kronor.